Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Q-IT services en op iedere tussen Q-IT en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Q-IT services behoudt zich het recht voor om haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door Q-IT services erkend.
1.4 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
1.5 Q-IT services kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

2. Prijzen
2.1 Alle genoemde prijzen op de website, flyers en offertes e.d. zijn in Euro’s en exclusief BTW.
2.2 Na het plaatsen van een order is annuleren mogelijk, bij annulering is opdrachtgever (klant) verplicht om 40% van de overeengekomen prijs aan Q-IT services te betalen.
2.3 De op de site genoemde prijzen zijn slechts een indicatie, bij elke aanvraag wordt een maatwerk offerte opgesteld. Onderhandelen over de prijzen is niet mogelijk.
2.4 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
2.5 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.6 Een offerte is 14 dagen geldig vanaf de datum dat deze is opgesteld.
2.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Levering / Betaling
3.1 De afgesproken diensten worden pas opgeleverd zodra opdrachtgever de overeengekomen bedrag heeft overgemaakt aan Q-IT services.
3.2 De producten / diensten worden geleverd volgens vooraf gemaakte afspraken, Q-IT services garandeert dat de geleverde diensten / producten aan de afspraken voldoen.
3.3 U krijgt geen geld terug.
3.4 Q-IT services is niet aansprakelijk voor het beheren van de geleverde websites tenzij anders overeengekomen. Hieronder valt ook het regelmatig maken van een back-up van de site, bij problemen is Q-IT services niet verantwoordelijk voor het herstellen van de website. Tenzij u hiervoor een aparte overeenkomst heeft afgesloten.
3.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.6 Abonnement / strippenkaart voor de Q-IT servicedesk is een jaar geldig.
3.7 Indien Q-IT services op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Q-IT services worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Q-IT services. Q-IT services is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
3.8 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en er voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Q-IT services de Opdrachtgever van te voren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de betreffende extra werkzaamheden of prestaties.
3.9 Q-IT services heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Q-IT services niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Q-IT services zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Q-IT services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Q-IT services en een klant komt tot stand nadat een opdracht door Q-IT services op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Q-IT services behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, een bestellingen of opdracht niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te bepalen voorwaarden.
4.3 Q-IT services behoudt zich het recht om de website van Opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
4.4 Na het ondertekenen van een overeenkomst met Q-IT services, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
4.5 Q-IT services kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Q-IT services gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. In dit geval is klant verplicht 40% van het totaalbedrag aan Q-IT services te betalen.
4.6 Q-IT services heeft het recht om de overeenkomst met Opdrachtgever, de uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde prestaties te gebruiken voor promotie/publiciteit op de eigen website en op social media.

5. Werkzaamheden
5.1 Q-IT services is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
5.2 Q-IT services is niet aansprakelijk voor het beheren van de geleverde websites tenzij anders overeengekomen. Hieronder valt ook het regelmatig maken van een back-up van de site, bij problemen is Q-IT services niet verantwoordelijk voor het herstellen van de website. Tenzij u hiervoor een aparte overeenkomst heeft afgesloten.
5.3 Q-IT services is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
5.4 Q-IT services is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door andere partijen, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website / webwinkel verloren gaan.
5.5 Q-IT services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
5.6 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Q-IT services het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.7 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
5.8 Bij aanvang van de werkzaamheden worden afspraken gemaakt over de aan te leveren materialen(tekst, foto’s e.d.). De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
5.9 Het door de klant aan Q-IT services geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Q-IT services en de klant.
5.10 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Q-IT services zijn verstrekt, heeft Q-IT services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien klant zich niet houdt aan de afspraken uit de overeenkomst, en zoals beschreven onder punt 5.7 van de algemene voorwaarden, behoudt Q-IT services zich het recht de overeenkomst te ontbinden. Klant is in dit geval verplicht 40% van het totaalbedrag aan Q-IT te betalen.
5.11 De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Q-IT services.
5.12 In geval van overmacht is Q-IT services gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
5.13 Q-IT services heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5.14 Indien vooraf overeengekomen, worden uw persoonsgegevens door Q-IT services gebruikt voor uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
5.15 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Q-IT services verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
5.16 Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

6. Auteursrechten
6.1 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Q-IT services dat al het door de klant aan Q-IT services aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Q-IT services te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Q-IT services van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Q-IT services sluit met haar Opdrachtgevers.
6.2 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Q-IT services, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Q-IT services daartoe bevoegd.
6.3 De door Q-IT services bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Q-IT services.
6.4 Alle door Q-IT services ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Q-IT services voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
6.5 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
6.6 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Q-IT services te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7. Hosting
7.1 Q-IT services biedt haar klanten ook webhosting diensten en domeinregistratie.
7.2 Deze diensten worden als reseller van Argeweb hosting aangeboden, klant betaald aan Q-IT en alle diensten worden door Q-IT geregeld.
7.3 Q-IT is niet aansprakelijk voor down time op de servers van de hosting aanbieder.
7.4 De klant betaald op basis van eerder afgesproken condities met betrekking tot schijfruimte, hostingpakket en domeinregistratie.
7.5 Indien vooraf afgesproken schrijfruimte of overige wensen worden aangepast/overschreden is Q-IT gemachtigd extra kosten in rekening te brengen.
7.6 Hosting en domeinregistratie contracten hebben een duur van 1 jaar en worden stilzwijgend verlengd, de klant ontvangt op tijd een factuur voor verlenging.
7.7 Indien de klant de benodigde kosten niet betaald zal de domeinregistratie en hosting worden beeindigd, Q-IT is niet aansprakelijk voor eventuele geleden verlies van de klant.
7.8 Indien domeinregistratie en hosting is beeindigd, zal de website van de klant worden verwijderd. Indien gewenst heeft de klant de mogelijkheid een aanvraag voor nieuwe website in te dienen.
7.9 Een dergelijke aanvraag zal als nieuwe opdracht worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden op deze pagina, de klant betaald een vergoeding zoals gebruikelijk is voor een nieuwe website.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of grove schuld is Q-IT niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
8.2 Q-IT services maakt gebruik van diverse (opensource) systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, voorbeelden hiervan zijn:
• WordPress
• Joomla
• Overig
Q-IT services is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Q-IT services.
8.3 De Opdrachtgever is gehouden Q-IT services te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Q-IT services in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
8.4 Q-IT services is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Q-IT services ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
8.5 Q-IT services maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Q-IT services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Q-IT services geen invloed kan uitoefenen.
8.6 Q-IT services is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Q-IT services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
8.7 Q-IT services is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Q-IT services aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
8.8 Q-IT services maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Q-IT services is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten
8.9 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Q-IT services vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Q-IT services. Q-IT services is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
8.10 Q-IT services is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Q-IT services geen invloed kan uitoefenen.

9. Geschillen
9.1 Alle geschillen tussen Q-IT services en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.